|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je šola s 130-letno tradicijo. Je pravni naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. Leta 2007 se je Kmetijski šoli Grm  Novo mesto priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem in tako je nastal Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.
  V okviru centra deluje pet organizacijskih enot, od tega tri šole:
  - Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  - Srednja šola za gostinstvo in turizem,
  - Višja strokovna šola,
  - Dijaški in študentski dom,
  - Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim  raziskovalnim inštitutom.
  Izobražujemo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistični ponudbi.
   
  Prednosti centra:
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je šola s častitljivo tradicijo izobraževanja. Izobražuje za atraktivne poklice s področja kmetijstva, hortikulture (vrtnarstva in cvetličarstva), živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma in v programu biotehniške gimnazije z bogato opremljenim laboratorijem. Center ima lastno posestvo v obsegu 250 ha zemljišč in 50 ha gozda ter lastne obrate za prehrano, gostinstvo in turizem. Vse to je združeno v Medpodjetniški izobraževalni center. Namen Medpodjetniškega izobraževalnega centra je praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in odraslih za vse programe in usmeritve, veliko vlogo ima pri kompetenčnem učenju pridelave, predelave, trženja, turizma, gostinstva, naravovarstva, hortikulture, okoljevarstva, rekreacije in športa. Ima tudi pomembno vlogo v procesu vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja.
   
  S prenovljenimi programi ponujamo možnost izobraževanja za redke atraktivne poklice, kot so konjar, trener konj, učitelj jahanja, greenkeeper za področje gozdarstva. Naši programi so zasnovani tako, da omogočajo oblikovanje individualne poklicne poti. Izobraževanje na centru je prilagojeno zmožnostim dijaka, saj so programi na različnih stopnjah oziroma nivojih. Dijaki imajo možnost prehajanja med programi ter nadaljevanje šolanja na našem Centru, na Višji strokovni šoli in naprej na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki sta v sklopu Centra ali na drugih fakultetah.To stopenjsko izobraževanje omogoča tudi tistim, ki so bolj uspešni na praktičnem področju in se zato vključujejo v poklicne programe, da postanejo uspešni inženirji kmetijstva ali gostinstva in turizma ali naravovarstva.
   
  Center se vključuje v številne mednarodne povezave in projekte s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami. Dijaki in študentje imajo možnost pridobiti certifikat »Zaupanja vreden«, študenti izdelajo tudi samozaposlitven projekte z naslovom  »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«.
   
  Center izvaja različne tečaje, seminarje, raziskovalna dela, tekmovanja in nacionalne poklicne kvalifikacije /NPK/. NPK so zlasti uspešne na področju gozdarstva. Naši dijaki in študenti si pridobijo znanja in spretnosti za uspešno nadaljnje izobraževanje, da so zaposljivi ter da s svojimi privzgojenimi vrednotami ohranjajo kulturno krajino oziroma poseljenost slovenskega podeželja.
   
  KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
  Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Tel.: 07/393 4700
  www.ksgrm.net
  Ravnateljica: Marjana Kos
   
  Izobraževalni programi:
  • Biotehniška gimnazija
  • Kmetijsko-podjetniški tehnik
  • Naravovarstveni tehnik
  • Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
  • Hortikulturni tehnik - PTI
  • Gospodar na podeželju
  • Vrtnar
  • Cvetličar
  • Slaščičar
  • Mesar
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi
   
  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
  Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto
  Tel.: 07/332 1527
  www.ssgt-nm.si
  Ravnatelj: Maja Skubic Avsec
   
  Izobraževalni programi
  • Gastronomske in hotelirske storitve
  • Gastronomija in turizem
  • Gastronomski tehnik - PTI
   
  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
  Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Tel.: 07/393 4700, 07/393 4734
  www.vs.grm-nm.si
  Ravnateljica: dr. Mateja Colarič Bajc
   
  Izobraževalni program:
  • Upravljanje podeželja in krajine
  • Gostinstvo in turizem
  • Naravovarstvo
   
   
  DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
  Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Tel.: 07/393 4700
  www.dom.grm-nm.si
  Ravnateljica: Martina Kralj
   
  Dijaki in študenti Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma imajo možnost bivanja in popolne oskrbe v dijaškem in študentskem domu, prav tako pa je v dijaškem in študentskem domu možnost nastanitve in pogostitve različnih skupin.
   
   
  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC) in RAZVOJNI INŠTITUT
  Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Tel.: 07/393 4700
  www.mic.grm-nm.si
  Vodja: dr. Jože Podgoršek
   
  Sestavljata ga šolsko posestvo in Hiša kulinarike in turizma.
  Na šolskem posestvu se izvajajo posamezne panoge kmetijstva, kot so: reja krav z robotom za molžo, reja mlade živine, reja in trening  športnih  konjev, predelava mleka, predelava mesa, čebelarstvo, sadjarstvo, predelava sadja, vinogradništvo in vinarstvo, zelenjadarstvo in predelava zelenjave, pridelava cvetja, cvetličarstvo in aranžerstvo, gozdarstvo in obdelava lesa, poljedelstvo in poskusništvo,  upravljanje s kmetijsko mehanizacijo.  Pomembno področje dela in učenja predstavljata podjetništvo in trženje.
  Hiša kulinarike in turizma v centru Novega mesta z restavracijo, slaščičarno in butično tržnico pa predstavlja učenje kratke verige od pridelave in predelave do ponudbe lokalne hrane in turističnega produkta. Takšno vlogo ima tudi Učilna okusov v Ljubljani.
   V okviru MIC-a je možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom, vseživljenjskega izobraževanja, opravljanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.