|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


POMOP

Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Inovativna učna okolja

  Naziv  projekta:
  Inovativna učna okolja za spoznavanje okolja, kulturne krajine in kulinarične dediščine

  Nosilec operacije:
  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

  Ostali partnerji v projektu:
  KMETIJA MAHNE, dopolnilna dejavnost na kmetiji
  LUKČEVA DOMAČIJA, dopolnilna dejavnost na kmetiji
  KMETIJA TRČEK, dopolnilna dejavnost na kmetiji
  EKOPAVČEK, zavod za tradicionalne in inovativne pristope v kmetijstvu, živilstvu, turizmu in predelavi
   
  Opis aktivnosti v projektu: Projekt vzpostavlja razvojno partnerstvo, v okviru katerega se bo razvil izobraževalni program, prvenstveno namenjen kmetijam, ki želijo svoj razvoj peljati v smeri inovativnih učnih okolij, s ciljem odpirati in razvijati izobraževalno ponudbo. Ustrezen didaktični – interpretatorski nivo ponudbe kmetije (seveda kot nadgradnja urejeni, visokokakovostni ponudbi matičnih pridelkov in izdelkov - iz primarne kmetijske pridelave ali predelave ter ustreznem naravnem okolju) bo, ob vse intenzivnejšem iskanju doživljajskega učenja in še posebej doživljajskega turizma, odlična popotnica za slovenske kmetije. 

  Cilji projekta: Proučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju (kulturni krajini) in hrani (kulinarični dediščini), razvoj ustreznega izobraževalnega okolja za tovrstne kmetije in vzpostavitev primerov dobrih praks. Spremeniti želimo obstoječe stanje, ki po več mnogih parametrih izkazuje prenizko kakovost ponudbe interpretacije okolja in dejavnosti kmetije zahtevnejšim skupinam ljudi (turizem) in osebam, ki se na kmetijah želijo ciljno izobraževati. Gre tudi za izgradnjo podpore kakovostnega učnega okolja potencialnim številnim udeležencem praktičnega izobraževanja za področje razvoja turizma na podeželju.

  Pričakovani rezultati v projektu: Materija je torej dediščina podeželja, tako naravna kot kulturna, ki se neobhodno sreča(ta) v kmetijstvu, pri kmetu, na kmetiji. Poseben poudarek bomo, tudi zaradi prihajajočega leta 2021 (Slovenija – gastronomska regija Evrope) dali vsebinam kulinarične dediščine, tudi s sodobnim pridihom. Pomemben del projekta je tudi diseminacija, razširjanje rezultatov, tako do drugih kmetij s podobnim potencialom, kakor tudi do splošne in strokovne javnosti. Partnerji bodo svojo vpetost v izobraževalno mrežo v slovenskem in mednarodnem okolju izkoristili za morebitne inovacije na področju priprave in izvedbe programa, predvsem pa za promocijo. Te kmetije bomo ponudili kot potencialne mentorske oz. mojstrske kmetije za praktično izobraževanje študentom (dijakom) na področju razvoja podeželja. Vodilni partner bo rezultate projekta predstavil širši javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

  Trajanje projekta: od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2021

  Celotna vrednost projekta: 73.992,03 EUR

  Kontakt:
  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
  Sevno 13
  8000 Novo mesto
  Tel: 073934733
  Način financiranja: projekt se sofinancira s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agr...

  Članek:
  INOVATIVNA UČNA OKOLJA-članek.pdf

  Projekt Inovativna učna okolja: prestavitev projektnih partnerjev
   
  Za slovensko podeželje je značilen velik delež zelo majhnih kmetij, ki z vidika kmetijske proizvodnje nimajo možnosti dolgoročnega preživetja. Hkrati pa je na takšnih kmetijah prisotnih zelo veliko vsebin podeželske dediščine, skriva se veliko znanja in veliko srčne energije ohraniti kmetijo in ji dati novo oz. dodatno poslanstvo. Zato projekt zasleduje cilj zapolniti vrzeli za uspešnejši razvoj turizma na kmetijah z izvedbo usposabljanja poimenovanega »Interpretator podeželske dediščine«, kjer gre za proučitev možnosti za razvoj interpretacije podeželske dediščine na kmetiji z zelo različnih vidikov in pričakovanih učinkov. Za doseganje cilja je bilo zasnovano inovativno razvojno partnerstvo, ki ga sestavljaj partnerstvo izobraževalne ustanove, treh kmetij ter socialnega podjetja.
  Partnerji v projektu se predstavijo:
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je izobraževalna institucija z jasno vizijo razvoja in postaja izobraževalno ter razvojno jedro biotehnike (kmetijstva, hortikulture, živilstva in prehrane, veterine gozdarstva in lova, naravovarstva, okoljevarstva, športa in rekreacije na podeželju in turizma (gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega turizma, športa in rekreacije).
  Kmetija Mahne razvija osnovno in dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki je povezana z ohranjanjem kulturne krajine, biodiverzitete, ohranjanjem kulturne dediščine, izobraževanjem, pridelavo in predelavo izdelkov iz lokalne samooskrbe. Posebno pozornost usmerja v kulinarično dediščino in njeno interpretacijo. Kmetija se nahaja na treh lokacija – v Cerknici, v Javorjih pri Turjaku in v Iškem Vindgarju.
  Lukčeva domačija v Kostelu je kmetija s kočevarsko krošnjarsko tradicijo. Člani kmetije s spoštovanjem ohranjajo to tradicijo, sočasno pa iščejo nove izzive in odličnost v svojem poslanstvu. Gre za turistično kmetijo, ki je v življenje na domačiji vpeljala igre za otroke in starše, pustolovce in raziskovalce, stratege in športnike in vse ostale, ki se želijo igrati. Propagirajo se kot »Prva igrificirana turistična kmetija«. Na kmetiji sicer pridelujejo sadje v travniških sadovnjakih, gojijo stare visokodebelne sorte jablan, hrušk in sliv ter orehe in lešnike. Kmetija je usmerjena v ekološko pridelavo.
  Kmetija Trček je večja primorska kmetija, ki leži v Hrastovljah – v mediteranski vasi v Občini Koper. Na kmetiji imajo večjo čredo krav, prašičev, koze, ovce. Kmetija Trček je ekološka kmetija usmerjena v govedorejo in predelavo mesnin. Morebitno omejitev lege na vodovarstvenem območju (gledano zgolj iz produkcijskega stališča) so na kmetiji obrnili v novo priložnost. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Mestno občino Koper so na kmetiji vzpostavili park avtohtonih živali in rastlin, kjer obiskovalcem predstavljajo biotsko pestrost domačih živali Istre.
  Identificirana učna okolja Lukčeve domačije je Soba pobega, Sadovnjak in Predelava sadja, Kmetije Trček Krožna učna pot istrskih avtohtonih živali in rastlin in Degustacijska učilnica istrskih mesni ter Kmetija Mahne na lokaciji v Cerknici Učilnica, Učna kuhinja za kulinarično dediščino, Cerkniško jezero, na lokaciji Javorje Nasad orehov, Učilnica pod kozolcem, Krožna učna gozdna pot ter na lokaciji Iški Vindgar Suhi travniki.
  Eko Pavček, Zavod za tradicionalne in inovativne pristope v ekološkem kmetijstvu, živilstvu, turizmu in predelavi lesa, socialno podjetje, se ukvarja z delom na področju usposabljanja, zaposlovanja težje zaposljivih oseb ter s storitvami, trženjem, izobraževanjem in svetovanjem, pri čemer ima prednost tržna ponudba pridelkov in izdelkov iz domače ter ostale ekološke oz. lokalne pridelave in predelave in vključevanje v lokalno turistično ponudbo.
  Na podlagi medsebojnega inovativno razvojnega partnerskega sodelovanja so projektni partnerji izoblikovali inovativen program ter ga ponudili v nadaljnjo implementacijo šolam na različnih izobraževalnih nivojih in usmeritvah. Še prej je sledilo poskusno izvajanje na kmetijah, najprej na treh, ki so vključene v projekt. Vsebinsko se program nanaša za celostno razumevanje kulturne krajine, ki je tako produkt razvoja človeštva v presečišču sobivanja z okoljem in zagotavljanja prehranske varnosti, kakor tudi temeljni potencial razvoja ključnih vej turizma. V ta namen so vse tri kmetije pričele razvijati dva ključna orodja za izvajanje nove storitve in sicer: (1) Tematske zbirke – popis dediščine okolja, kulturne krajine in kulinarične dediščine kmetije, (2) Izdelavo portfelja kmetije v skladu z modelom standardizacije. Nadalje so kmetije novo dejavnost testirale v okviru treh možnosti registracije dopolnilne dejavnosti na kmetiji: (1) tematske zbirke, (2) drugo izobraževanje, (3) svetovanje. Analiza izvedenih aktivnosti projekta je pokazala, da je lahko podeželska dediščina dodatni vir zaslužka na kmetiji, da za to obstaja trg in povpraševanje, da je potrebno izvajati dodatne aktivnosti ozaveščanja o kulturni in krajinski dediščini, tako na strani ponudbe (ozaveščanje kmetij o vrednosti dediščinskega izročila, prepoznavanje znanj in oblikovanje primernih produktov in storitev za različne ciljne skupine). Na drugi strani pa na ta način predstavili ključnim deležnikom možnosti sodelovanja ter na drugi strani možnost integracije v obstoječe učne načrte. Socialno podjetje Zavod EkoPavček je v sodelovanju z Grmom Novo mesto prispevalo predvsem z didaktičnimi materiali, inovativnimi promocijskimi prijemi ter razvojem novih turističnih produktov, ki zaokrožajo ponudbo vključenih kmetij z lokalnim okoljem, namenjenimi različnim ciljnim skupinam.

  Predstavitev rezultatov projekta
   
  Ključni rezultati projekta so oblikovano inovativno razvojno partnerstvo treh projektnih kmetij (Kmetije Mahne, Kmetije Trček in Lukčeve domačije), izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (vodilni partner je za namen projekta zaposlil osebo za polovični delovni čas) ter socialnega podjetja Zavod Ekopavček. Tudi po zaključku projekta predvidevamo sodelovati in nadgrajevati že doseženo. Razvojno projektno partnerstvo je v okviru projekta razvilo in promoviralo učna okolja o kulturni krajini in kulinarični dediščini. V ta namen so bila s strani vodilnega partnerja organizirana izobraževanja in mentorstvo za kmetije, v okviru katerih so bili za novo dejavnost oblikovani programi, raziskane tržne poti ter izvedene pilotne aktivnosti (interpretacija podeželske dediščine). Vsi procesi so bili organizirani na način, da je bilo vzpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje in vključene ranljive skupine. Projektne kmetije so organizirale prenos znanja na druge kmetije izven partnerstva. Socialno podjetje je v sodelovanju z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma pripravilo didaktične materiale, kreiralo vzvode inovativnih promocijskih prijemov ter razvilo nove turistične produkte, ki zaokrožajo ponudbo vključenih kmetij z lokalnim okoljem, namenjenimi različnim ciljnim skupinam. Trajnost je zagotovljena ne le zavoljo vzpostavljenega razvojnega partnerstva, pač pa tudi na osnovi pripravljenih pobud za izboljšanje zakonodaje na tem področju, ki so bile oblikovane v okviru projekta.
   
  Z realizacijo rezultatov projekta so projektni partnerji uspeli zapolniti vrzel razvoja turizma na kmetijah na osnovi poskusnega usposabljanja »Interpretator podeželske dediščine« v okviru inovativnega razvojnega partnerstva.
   
  V projektu ustvarjeni inovativni program »Interpretator podeželske dediščine« je bil ponujen v evalvacijo in nadaljnjo implementacijo šolam na različnih izobraževalnih nivojih in usmeritvah, vzporedno je bilo izvedeno poskusno izvajanje neposredno na kmetijah. S tem so bili realizirani splošni projektni cilji - izvedena je bila analiza možnosti razvoja aktivnosti na kmetijah, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, razvoja ustreznega izobraževalnega okolja za tovrstne kmetije in vzpostavljeni primeri dobrih praks. Razvita in ponujena v implementacijo je inovativna dodatna ponudba na kmetijah s poudarkom na didaktičnih vsebinah. Na osnovi usposabljanj za razvoj in uvajanje nove storitve na kmetiji (interpretacija podeželske dediščine) je bil kmetijam omogočen razvoj in uvajanje nove storitve v konkretna učna okolja kmetij.
   
  Kmetija Mahne, Lukčeva domačija in Kmetija Trček so razvila ključna orodja za izvajanje nove storitve: Tematske zbirke – popis dediščine okolja, kulturne krajine in kulinarične dediščine kmetije in izdelali portfelj kmetije v skladu z modelom standardizacije. Projektne kmetije so novo dejavnost testirale v okviru treh možnosti registracije dopolnilne dejavnosti na kmetiji: tematske zbirke, drugo izobraževanje in svetovanje.
   
  Analiza izvedenih aktivnosti projekta je pokazala, da je lahko podeželska dediščina dodatni vir zaslužka na kmetiji in, da za to obstaja trg in povpraševanje. Pilotna izvedba projekta je pokazala tudi, da je v zakonodaji, predpisih in politikah še veliko nekaj prostora iz izboljšave, ki bi novi dejavnosti – interpretaciji podeželske dediščine in drugim didaktičnim vsebinam na kmetijah, lahko izboljšala pogoje za delovanje. Zato je eden od rezultatov projekta tudi seznam pobud za institucije, ki omogočajo delovanje didaktičnih kmetij in sooblikujejo procese izobraževanja in usposabljanja.
   
  Projektni partnerji so razširjali znanja o podeželski dediščini, njenem pomenu, vrednosti ter znanje o dediščini kot pomembnem resursu za izvajanje nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji.