|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Učno razvojna infrastruktura

  Za izvajanje pedagoškega procesa uporablja zavod šolske prostore v obsegu 15.994,07 m², od tega so učilnice in domski prostori 8375,34 m², 7618,73 m² pa so razne učne delavnice. 1.577,9 m² prostorov se uporablja dvoizmensko - v šoli dopoldne in dijaškem domu popoldne, prav tako tudi šolsko posestvo v obsegu cca. 250 ha, učne delavnice in gostišče na Glavnem trgu.

  Za uspešno izvajanje vseh dejavnosti ima zavod v sklopu organiziranosti MIC, v katerega je vključeno šolsko posestvo in učni obrati. Šolsko posestvo sestavljajo različne dejavnosti  po deloviščih: reja krav - mlečna pridelava, reja mlade živine - prireja mesa in telic, reja konj (vzreja - dresura - učenje jahanja), pridelava osnovne krme (pašništvo, travništvo, pridelava koruze za silažo in zrnje, pridelava mnogocvetne ljulke, pridelava leguminoz, pridelava ječmena), poljedelstvo (pridelava semena, pridelava merkantila  - krompir, ječmen, pšenica, tritikale, rž, oves, koruza, seme trav, seme detelj), poskusništvo (poljščine, travinje, vrtnine, sadjarstvo, govedoreja), reja malih živali (perutnina, drobnica, psi, mački, glodavci,..); čebelarstvo, sadjarstvo (kolekcije, proizvodni nasad), vrtnarstvo (pokrite površine – sadike), izvajanje dejavnosti učno razvojnega centra za krajino in šport (proizvodnja travnatih tepihov, vzdrževanje golf igrišč in parkov), poskusi; njivske površine - paprika, zg. krompir, čebula, kumare, zelje), vinogradništvo in kletarstvo, gozdarstvo, dopolnilne dejavnosti (pletarstvo s šibjem, pletarstvo s slamo, pridelava šibja, pridelava škope, kritje s slamo, lesna predelava - razrez, kovaštvo, popravila mehanizacije, svečarstvo,....), gospodinjstvo (kuharstvo, vlaganje sadja in zelenjave, šiviljstvo,...),  predelava sadja, zelenjave, mleka, mesa, žit, zelišč, slaščic, socialno podjetništvo  (priprava infrastrukture in programov za različne skupine, naravovarstvo in turizem) ….

  Učni obrati predstavljajo obrat predelave sadja/zelenjave, lesa, živinorejski obrat goveje živine, živinorejski obrat konjereje, obrati skladišč, hladilnic in trženja, vinogradniški obrat z vinsko kletjo, obrat vrtnarstva in cvetličarstva s plastenjaki, steklenjaki in namakalno infrastrukturo, obrat za vzdrževanje golf igrišč in pridelavo tepihov na Strugi, gozdarski obrat s predelavo lesa, gostinsko-učni obrat na Glavnem trgu (slaščičarna, bistro, restavracija, učne delavnice), trgovsko-turistični sklop za učenje prodaje šolskih izdelkov (Srebrniče, Sevno, Glavni trg ter mobilna predstavitvena in prodajna enota), sklop dejavnosti socialnega podjetništva, infrastruktura za dejavnosti naravovarstva in okoljevarstva (učne poti, rastlinske čistilne naprave, obora, ribnik, …).

  Vse dejavnosti MIC-a (šolskega posestva, obratov in partnerjev) so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu, to je vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da so tudi v proizvodnem smislu organizirane tako, da se preko njih uresničujejo temeljni cilji vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe kmetijstva, podeželja, gostinstva in turizma. Ta znanja in spretnosti se pridobivajo na različnih deloviščih. Obratno je tudi pedagoški proces organiziran tako, da preko praktičnega izobraževanja, praktičnega usposabljanja in praktičnega pouka pokrijemo potrebo po delu s pomočjo dijakov in študentov in na ta način kar najbolje vpeljemo dijake in študente v realni delovni proces.

  Delovišča praktičnega pouka, praktičnega izobraževanja, delovne prakse in praktičnega usposabljanja

  Za praktični pouk, praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov namenjamo naslednja delovišča oziroma objekte:

  a) Območje šole SEVNO, ki obsega 47,38 ha, od tega:

  Površine:

  - travniki in pašniki 33,25 ha, njive 8,84 ha, sadovnjak 2,77 ha, vinograd 2,52 ha, stavbišča

  Objekti:

  - šolski prostori in prostori dijaškega doma,
  - goveji hlev,
  - konjski hlev,
  - čebelnjak,
  - vinska klet s spremljajočimi objekti in turističnimi prostori,
  - remiza,
  - skladišča,
  - hladilnica,
  - večnamenski prostor (jahalnica).
  - objekti za socialno podjetništvo.
  - učne poti in infrastruktura za naravovarstvo.

  b) Delovišče SREBRNIČE, ki obsega 22,1 ha, od tega:

  - njive 21,21 ha,
  - travniki 0,89 ha,
  - objekti (hladilnice, skladiščni prostori, garderobe)

  c) Delovišče POGANCI, ki obsega 20,97 ha , od tega:

  - njive 15,64 ha,
  - travniki 5,33 ha,
  - objekti (skladišča)

  d) Delovišče  SMEDNIK, ki obsega 4,05 ha, od tega:

  - travniki 4,05 ha.

  e) Delovišče MESTNE NJIVE, ki obsega 15,13 ha, od tega:

  - njive 11,28 ha,
  - neplodno 3,85 ha.

  f) Delovišče STARI GRAD, ki obsega 11,37 ha travinja.

  g) Delovišče PLUSKA, ki obsega 3,47 ha njiv.

  h) Delovišče STRUGA, ki obsega 24,4 ha, od tega:

  - njive 13,76 ha,
  - travniki 10,64 ha,
  - golfsko igrišče,
  - gozd.

  i) Delovišče GRMSKE NJIVE, ki obsega 5,8 ha, od tega:

  - njive 4,8 ha,
  - travniki 1 ha.

  j) Delovišče BUČKA, ki obsega 2,67 ha travnikov.

  k) Delovišče KLEVEVŽ, ki obsega 9,27 ha sadovnjakov.

  l) Zavod ima še 45,61 ha gozdov in 22,4 ha neobdelanih površin.

  m) Delovišče GLAVNI TRG, ki obsega 1800 m2 prostorov za izobraževanje in gostinsko dejavnost.

  n) Hiši Breg 1 in nasproti restavracije Breg, stanovanja v centru Novega mesta, na Trški gori

  o) Praktično usposabljanje, praktični pouk in delovna praksa poteka tudi izven zavoda (pogostitve, partnerji …).

  Zavod tako obdeluje naslednje površine:

  - sadovnjaki:                 12,04 ha
  - vinogradi:                   2,52 ha
  - njive:                         79 ha
  - travniki:                      39,8 ha
  - pašniki in travniki:         33,25 ha
                                   166,61 ha + gozd + neplodno