|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

  GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

  Izdajatelj: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Direktor zavoda Tone Hrovat
  Datum prve izdaje kataloga:  01. 09. 2011
  Katalog je dostopen na spletni strani zavoda Grm Novo mesto: http://www.grm-nm.si
  Druge oblike: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu Zavoda na naslovu Sevno 13,
  Novo mesto
  Pristojna oseba za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

  Direktorica zavoda: mag. Špec Potočar Mojca,

  telefon:   07 3934 705, e-pošta: mojca.spec@grm-nm.si

  Ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, Marjana Kos,

  telefon:  07 3934 704, e-pošta: marjana.kos@grm-nm.si
   

  1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU - ORGANIGRAM

   

  GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  Direktorica zavoda: mag. Špec Potočar Mojca

   

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Sevno 13, 8000 Novo mesto

  Ravnateljica: Marjana Kos
  Tel.:   07 3934 704, Fax: 07 3934 710, e-pošta: marjana.kos@grm-nm.si

   

  Srednja šola za gostinstvo in turizem, Ulica Talcev 3, 8000 Novo mesto
  Ravnatelj: Maja Skubic AVSEC
  Tel.:   07 33 21 527, Fax: 07 37 31631, e-pošta: maja.skubic-avsec@guest.arnes.si

   

  Višja strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Ravnateljica: dr. Mateja Colarič Bajc
  Tel.:   07 3934 737, Fax: 07 3934 710, e-pošta: mateja.colaric@guest.arnes.si

   

  Dijaški in študentski dom, Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Ravnateljica: Martina Kralj
  Tel.:   07 3934 712, Fax: 07 3934 710, e-pošta: martina.kralj@grm-nm.si

   

  Medpodjetniški izobraževalni center, Sevno 13, 8000 Novo mesto
  Vodja: Jože Podgoršek
  Tel.:   07 3934 733, Fax: 07 3934 710, e-pošta: joze.podgorsek@grm-nm.si

  Učne delavnice:

  1. Sevno 13,
  2. Srebrniče,
  3. Glavni trg 30 – Hiša kulinarike in turizma, Vodja: Franc Potočar

  Tel.:   041 767 250
  Razvojno raziskovalni inštitut Grm
  Vodja. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
  Tel.:   07 3934 731, Fax: 07 3934 710, e-pošta:  lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si

   

  Tehniške in druge strokovne službe:

  • Tajništvo
  • Računovodstvo
  • Referat za študentske zadeve
  • Knjižnica
  • Svetovalna služba
  • Tehnična služba
  • Kuhinja
  • Čistilke

    
  2. POSLANSTVO ZAVODA:

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13 /zavod/, je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima naslednje poslanstvo:
  - Izobražuje za biotehniške poklice, ki omogočajo zaposlitev na zasebnih kmetijah, v kmetijskih in drugih podjetjih, obratovalnicah, zadrugah in zavodih,
  - Izobražuje za gostinske in turistične poklice, ki omogočajo zaposlitev tako v zasebnih gostinskih-turističnih obratih, kakor v gostinskih in drugih podjetjih, turističnih poslovalnicah, hotelih, gostiščih,
  omogoča mladini in odraslim pridobivanje znanja z biotehniških področij za opravljanje poklica in uspešno vključevanje v družbo, 
  - Svojim dejavnostmi, delom in kadri omogoča mladini, odraslim in okolju vzpostaviti primeren odnos do narave, okolja, soljudi ter vzgaja za upravljanje poklicev in dejavnosti, ki dajejo družbi tudi duševno rast, poleg odgovornosti in dobrega dela,
  - Izvaja razvoj na posameznih področjih, ki jih pokriva tako v aplikativnem smislu, kot tudi razvija temeljna raziskave in projekte, ki so podlaga za razvoj vseh področjih. Zato oblikuje  tudi razvojni inštitut za posamezna področja, ki so še posebej potrebna razvoja,
  - Prispeva k razvoju biotehniških področij, omogoča prilagodljivost in mobilnost, spodbuja samostojnost, inovativnost in odgovoren odnos do dela,
  - Razvijamo programe za vseživljenjsko izobraževanje in omogoča vseživljenjsko učenje,
  - Prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij, 
  - Povezuje izobraževanje in delo – usposabljanje v delovnem procesu,
  - Vključuje znanja, ki so pomembna za varno in okolju prijazno delo, za ekološko ozaveščeno delovanje, za varno in zdravo prehrano ter razvoj novih proizvodov, za racionalno rabo naravnih virov, ohranjanje etnoloških značilnosti podeželja in kulturne krajine,
  - Izobražuje tudi za nadaljnje izobraževanje na fakultetah oziroma višjih in visokih strokovnih šolah,
  dijaki si glede na starost, potrebe in zmožnosti pridobivajo najprimernejše izobraževalne in socialne izkušnje,
  - S primernimi metodami dela, infrastrukturo in opremo pomaga mladini in odraslim, da dosežejo kar se da največ,
  - Na zavodu je prisotna velika skrb za dijake in študente, za reševanje njihovih socialnih stisk in drugih problemov,
  - Ponuja pestre, zanimive šolske ter izven šolske aktivnosti in pestre ter zanimive izobraževalne programe,
  - Razvija odprto komunikacijo med vsemi člani kolektiva šole (dijaki, študenti, zaposleni),
  - Skrbi za stalnost, ustrezno izobrazbo, napredovanja in izpopolnjevanje kadrov,
  - Sledi tehnološkemu napredku, 
  - Smo osrednja tehnološka in razvojna inštitucija v širši regiji z vsemi kadrovskimi in infrastrukturnimi potenciali,
  - Povezuje se z okoljem in razvija nove odnose ter povezave v slovenskem prostoru napram globalnim ciljem,
  - Zavod sledi razvojnim težnjam in pravočasno reagira.
  Za izvajanje pedagoškega procesa uporablja zavod šolske prostore v obsegu 15.994,07 m², od tega so učilnice in domski prostori 8375,34 m², 7618,73 m² pa so razne učne delavnice. 1.577,9 m² prostorov se uporablja dvoizmensko - v šoli dopoldne in dijaškem domu popoldne, prav tako tudi šolsko posestvo v obsegu cca. 250 ha.
  Za uspešno izvajanje vseh dejavnosti ima šola v sklopu organiziranosti MIC, v katerega je vključeno šolsko posestvo in učni obrati. Šolsko posestvo sestavljajo različne dejavnosti  po deloviščih: reja krav - mlečna pridelava, reja mlade živine - prireja mesa in telic, reja konj (vzreja - dresura - učenje jahanja), pridelava osnovne krme (pašništvo, travništvo, pridelava koruze za silažo in zrnje, pridelava mnogocvetne ljulke, pridelava leguminoz, pridelava ječmena), poljedelstvo (pridelava semena, pridelava merkantila  - krompir, ječmen, pšenica, tritikale, rž, oves, koruza, seme trav, seme detelj), poskusništvo (poljščine, travinje, vrtnine, sadjarstvo, govedoreja), reja malih živali (perutnina, drobnica, psi, mački, glodavci,..); čebelarstvo, sadjarstvo (kolekcije, proizvodni nasad), vrtnarstvo (pokrite površine – sadike), izvajanje dejavnosti učno razvojnega centra za krajino in šport (proizvodnja travnatih tepihov, vzdrževanje golf igrišč in parkov), poskusi; njivske površine - paprika, zg. krompir, čebula, kumare, zelje), vinogradništvo in kletarstvo, gozdarstvo, dopolnilne dejavnosti (pletarstvo s šibjem, pletarstvo s slamo, pridelava šibja, pridelava škope, kritje s slamo, lesna predelava - razrez, kovaštvo, popravila mehanizacije, svečarstvo,....), gospodinjstvo (kuharstvo, vlaganje sadja in zelenjave, šiviljstvo,...),  predelava sadja, zelenjave, mleka, mesa, žit, zelišč, slaščic..
  Učni obrati predstavljajo obrat predelave sadja/zelenjave, lesa, živinorejski obrat goveje živine, živinorejski obrat konjereje, obrati skladišč, hladilnic in trženja, vinogradniški obrat z vinsko kletjo, obrat vrtnarstva in cvetličarstva s plastenjaki, steklenjaki in namakalno infrastrukturo, obrat za vzdrževanje golf igrišč in pridelavo tepihov na Strugi, gozdarski obrat s predelavo lesa, gostinsko-učni obrat na Glavnem trgu (slaščičarna, bistro, restavracija, učne delavnice), trgovsko-turistični sklop za učenje prodaje šolskih izdelkov.
  Razvojni inštitut je del infrastrukture razvojnega jedra, ki ga center oblikuje za napredek področij.
  Vse dejavnosti MIC-a (šolskega posestva, obratov in partnerjev) so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu, to je vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da so tudi v proizvodnem smislu organizirane tako, da se preko njih uresničujejo temeljni cilji vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe kmetijstva, podeželja, gostinstva in turizma. Ta znanja in spretnosti se pridobivajo na različnih deloviščih.
   
  3. DEJAVNOSTI ZAVODA:

  • srednješolskega splošnega izobraževanja.
  • srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja
  • višje strokovno izobraževanje
  • dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
  • izobraževanja odraslih na ravni srednješolskega izobraževanja
  • dejavnost znanstveno raziskovalnega dela
  • druge dejavnosti v povezavi z vzgojo in izobraževanjem.

   
  III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGAMO

   

  • Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda:
  • Letni delovni načrt zavoda in organizacijskih enot za posamezno šolsko leto (do vsakega 31. oktobra za tekoče šolsko leto).
  • Poročilo zavoda in organizacijskih enot o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (do vsakega 31. oktobra za preteklo šolsko leto).
  • Finančni načrt zavoda z bilancami (do vsakega 28. februarja za tekoče šolsko leto).

   

  • Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavoda:
  • Zavod ne vodi oziroma upravlja z javnimi evidencami

   

  • Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
  • Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

   

  • Seznam posameznih dokumentov:
  • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma« z dne 12. junij 2007 ter sprememba z dne 27. julija 2010
  • Izjava o varnosti (31. 05. 2011)
  • Kronika zavoda Grm Novo mesto

   
        Dokumenti niso povezani  z javnimi evidencami.
   

  • Pomembnejši dogodki v zavodu:
  • Dnevi odprtih vrat   (oktober)
  • Informativni dnevi  (februar)
  • Dan zavoda

   
  IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

  • Preko spleta s katerimkoli »brskalnikom«.
  • »Fizični« dostop na naslovu: Sevno 13, 8000 Novo mesto

  Uradne ure: od 07.oo – 14.oo v  tajništvu zavoda

  • Za osebe s posebnimi potrebami – invalidski vozički, (v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja) je možen dostop za vpogled v dokumente preko vhoda iz prizidka k šoli.

   
  V. STROŠKOVNIK IN CENIK MATERIALNIH STROŠKOV posredovanja informacij 
       javnega značaja in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

  • Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (Ur. list RS, št. 76/2005 in spremembe).