|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU

   
   
  Na podlagi 119. b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, je Svet Zavoda na 3. korespondenčni seji, dne 5. 8. 2022 sprejel
   
   
  PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU
   
   

  1. člen

  (splošne določbe)
                                                                                 
  Na podlagi 22. člena Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma«, številka 01403-34/2007/7 z dne 12. 6. 2007 ter Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma« številka 01403-28/2010/4 z dne 27. 7. 2010, Svet zavoda (v nadaljevanju: svet) sprejema podrobnejša pravila prodaje blaga in storitev na trgu.  
   

  1. člen

  (uporaba pravilnika)
   
  S tem pravilnikom se ureja prodaja blaga in storitev na trgu javnega zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma (v nadaljevanju: zavod), vključno z določili glede oblikovanja cene posameznega blaga oziroma storitve.
   

  1. člen

  (pomen izrazov v pravilniku)
   
   
  Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
   
  Javna služba: se opravlja z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določena dejavnost, katere trajno nemoteno upravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto.
   
  Tržna dejavnost: je lastna dejavnost neposrednega ali posrednega uporabnika, ki zajema prodajo blaga in storitev, ki niso opredeljene kot dejavnosti oziroma naloge iz pristojnosti neposrednega uporabnika, določene z zakonom, podzakonskim predpisom ali aktom o ustanovitvi.
   
  Dejavnosti, ki so praviloma vezane na osnovno dejavnost (uporaba potrebne infrastrukture za osnovno dejavnost – šolsko posestvo, restavracija …), omogočajo nadstandard osnovne dejavnosti.
   
   

  1. člen

  (splošno določilo o prodaji blaga in storitev na trgu)
   
  Prodaja blaga in storitev na trgu po tem pravilniku se lahko izvaja le, če se z izvajanjem zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
  Cena na trgu mora biti oblikovana tako, da zajema polno lastno ceno blaga oziroma storitve, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve, vanjo pa morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
  V letnih finančnih načrtih in letnih finančnih poročilih zavoda se v Izkazu prihodkov In odhodkov po načelu denarnega toka in v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu obračunskega toka ločeno prikaže prihodke in odhodke za izvajanje javne službe in prihodke ter odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
   

  1. člen

  (razmejitev javne službe in tržne dejavnosti)
   
  Osnovna dejavnost zavoda, ki jo zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda opravlja v okviru javne službe, je izvajanje pedagoške dejavnosti srednješolskega izobraževanja:

  • srednješolsko poklicno in strokovno o splošno izobraževanje,
  • višje strokovno izobraževanje,
  • dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov,
  • dejavnost knjižnic.

   
  Zavod na trgu izvaja tudi dejavnosti, ki so tudi  tržne in dopolnjujejo javno službo, in se sicer izvajajo tudi kot  prodaja blaga in storitev (tržna dejavnost). Le-te pa so del učne infrastrukture v dejavnosti javne službe (šolsko posestvo, učne delavnice, restavracija …) in imajo poleg učnih in izobraževalnih rezultatov tudi materialni rezultat (pridelki, izdelki, usluge) ter tržno vrednost. Tržna vrednost teh dejavnost tako omogoča osnovni dejavnosti pokritje stroškov vzdrževanja pedagoške in razvojne infrastrukture. Tako se ta del dejavnosti, ki podpirajo osnovno dejavnost, opredeli za tržno dejavnost, in sicer:

  • pridelava in reja,
  • predelava in živilstvo,
  • tržno izobraževanje in usposabljanje,
  • tržno razvojne storitve (testiranje, laboratorij),
  • izvajanje tržno razvojnih in raziskovalnih projektov,
  • storitve z uporabo infrastrukture,
  • dejavnosti trgovine, tržnice, tržnih učilnic in turistične agencije,

   
   

  • oddajanje infrastrukture v najem,
  • nastanitev oseb (obratovanje hostla),
  • prodaja gastronomskih in turističnih izdelkov (hrana, malice, kosila …).

   
   

  1. člen

  (sodila za razmejitev pedagoške in tržne dejavnosti)
   
   
  Zavod izkazuje odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Loči jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti javne službe in ostale odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost in tudi zaradi vključevanja osnovne dejavnosti v tržno infrastrukturo (učenje, usposabljanje …).
   
  Na podlagi Pravilnika o letnih poročilih za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.
   
  Če pristojno ministrstvo ne posreduje ustreznih sodil, zavod uporabi sodila za razmejevanje odhodkov po dejavnostih, ki temeljijo na metodah strokovnega računovodstva.
   
  Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
   
  Kot sodilo za razmejevanje skupnih odhodkov na del, ki odpade na javno službo in na del, ki odpade na tržno dejavnost, se uporabi delež prihodkov na trgu v skupnih prihodkih javnega zavoda, pri čemer se ne upoštevajo sredstva za investicije.
   
  Glede na dejstvo, da ni možno z gotovostjo načrtovati prihodka s strani zunanjih naročnikov, ker je le - ta odvisen od povpraševanja na trgu, je težko načrtovati oziroma oceniti stroške za izvajanje tržne dejavnosti, zato se knjiži odhodke na naslednji način:

  • vsi stroški, ki se na nanašajo na izvajanje javne službe, se tudi knjižijo kot stroški javne službe.
  • stroški, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti, se knjižijo:
  1. vsi direktni stroški, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti se sprotno knjižijo kot strošek tržne dejavnosti
  2. vsi ostali stroški se knjižijo v deležu prihodkov tržne dejavnosti, ki se izračuna na podlagi ugotovljenega tržnega deleža v preteklem letu, pri čemer se razmejitev uporablja pri naslednjih vsebinskih postavkah:

  - strošek električne energije,
  - strošek vodarine,
  - strošek odvoza komunalnih odpadkov,
  - strošek fizično - tehničnega varovanja objektov in opreme,
  - strošek čistil, čistilnega in sanitetnega materiala,
  - strošek materiala za tekoče vzdrževanje,
  - strošek telekomunikacijskih storitev,
  - strošek ogrevanja,
  - strošek čiščenja,
  - stroški prevoza oz. dostave,
  in drugi stroški vezani na opravljanje javne službe oz. tržne dejavnosti.
   
   
  Zavod vodi prihodke od tržne dejavnosti v skladu z zakonskimi in drugimi določil, ki urejajo enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
   
   

  1. člen

  (osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev)
   
  Pri oblikovanju tržnih cen mora javni zavod upoštevati zakonitosti trga oziroma oblikuje ceno na podlagi tržnih razmerij in ne sme vsebovati pokritja stroškov ali dela stroškov na račun javne službe.
   
  Za vse dejavnosti, navedene v tem pravilniku, se cenik storitev oblikuje na podlagi ocenjenih dejanskih stroškov (strošek dela, izdatki za blago in storitve, stroški za investicijsko vzdrževanje, amortizacija in drugo), posrednih stroškov in analize trga.
   
  Cenike storitev sprejme direktor zavoda, potrdi pa Svet zavoda in se redno objavijo na spletni strani zavoda.
   
   
  8. člen
  (druga tržna dejavnost)
   
  Zavod lahko na trgu prodaja tudi blago in storitve, ki jih ni mogoče uvrstiti v eno izmed dejavnosti, navedenih v 5. členu tega pravilnika.
   
  Cena blaga oziroma storitve iz prvega odstavka tega člena se določi z ločenim cenikom, ki ga sprejme zavoda ali z neposredno pogodbo z naročnikom, za katero se pred podpisom pridobi soglasje Sveta zavoda.
   
  Ne glede na določila predhodnih odstavkov tega člena lahko za blago in storitve, za katere ni mogoče uporabiti cenikov tega pravilnika, ceno potrdi direktor na podlagi analize trga.
   
   
  9. člen
   
  Ne glede na določila predhodnih členov tega pravilnika lahko posamezni cenik, ki ga sprejme zavod na podlagi določil tega pravilnika, vključuje elemente popustov oziroma izrednih dvigov cen na trgu.
   
  10. člen
  Pri izvajanju tržne dejavnosti se upoštevajo cene iz vsakokrat veljavnega cenika zavoda, ki so priloga k pravilniku.
   
  Morebitne spremembe cenika zavoda za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu se objavijo na spletni strani zavoda najkasneje v 15 dneh od sprejema sprememb.
   
   
  11. člen
  (pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika)
   
  Prodaja blaga in storitev na trgu na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvaja v skladu z določili sklenjenih pogodb, ne glede na določila tega pravilnika.
   
   
  12. člen
  (prehodne in končne določbe)
   
  Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov zavoda.
   
   
  13. člen
   
  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji Sveta zavoda. Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu se objavi na spletni strani zavoda.
   
                 
                                                                                               
   
                                                                                                                                                Predsednik sveta:
                                                                                                                                                Mag. Franci Bačar
  Številka: 265/2022
  Novo mesto, 5. 8. 2022