|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole s programi od njive do mize oz. od kmetijstva, živilstva, gozdarstva, naravovarstva do gostinstva, turizma in biotehniške gimnazije. Po vertikali pa ima Center razvejane in prehodne programe od nižje poklicnih do poklicnih splošno izobraževalnih, tehniških, višje strokovnih in visoko strokovnih programov, torej različni poklici do inženirjev in diplomiranih inženirjev.

  POSLANSTVO

  Grm Novo mesto je izobraževalno in razvojno jedro biotehnike (kmetijstva, horticulture, živilstva in prehrane, veterine, gozdarstva in lova, naravovarstva, okoljevarstva, sporta in rekreacije na podeželju, sociale na podeželju …) in turizma (gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega turizma, športa in rekreacije …), ki daje energijo in sooblikuje gospodarski in kulturni razvoj regije (Slovenije in osrednje-evropskega prostora) tako podeželja kot urbanih naselij.

  KLJUČNE VREDNOTE

  Zaupanja vredna inštitucija, ki ustvarja zaupanja vredne kmete, živilce, gostince in podjetnike; strokovna svoboda za strokovni razvoj področij in posameznikov kot strokovnjakov, odgovornost, timsko delo, zaposleni in inštitucija so v službi vzgoje, izobraževanja in razvoja za naše dijake, študente, zunanje slušatelje in regijo, ki jih sprejemamo v našo skupno hišo, ustvarjanje in spodbujanje strokovnega in tehnološkega vzdušja v ljudeh.

  VIZIJA ZAVODA

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma bo prepoznavna vzgojno izobraževalna in razvoja inštitucija, ki bo imela prepoznavno filozofijo vzgoje, izobraževanja in razvoja.

  Ta pa je čim boljša zaposljivost in uspešnost diplomantov na področjih biotehnike in turizma.

  Strateški cilji

  1. Zavod bo učil, razvijal, vzgajal in usposabljal v smeri pridelave in oblikovanja varne hrane, zdrave narave in okolja. Še posebej bo dajal poudarek posebnostim, izvirnostim in identiteti v proizvodih ter prostoru za okolje, v katerem deluje.
  2. V zavodu bomo razvijali tudi organizacijske in povezovalne odnose naših sedanjih in bivših udeležencev izobraževanja za bolj uspešen nastop v okolju in trženje v globalnem prostoru.
  3. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma bo poleg učenja tehnologij še posebej razvijal in vzgajal bodoče udeležence izobraževanja našega zavoda v smeri pozitivnega odnosa do narave, soljudi ter v smeri poštenega in iskrenega odnosa do potrošnikov.
  4. Infrastruktura zavoda bodo učni in razvojni delovni pogoji, ki bodo sestavljeni v področne celovite enote, primerne za pedagoško delo, usmerjene v razvojne, inštitutske dejavnosti. V to bodo vključeni vsi razpoložljivi viri zavoda, tako za teorijo, prakso in razvoj.
  5. Zavod si bo prizadeval modernizirati sistem vzgoje, izobraževanja in usposabljanja ter oblikovati dober sistem vseživljenjskega učenja. Prav tako si bo prizadeval izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja ter usposabljanja v splošnem, poklicnem in strokovnem izobraževanju.
  6. Vsem zainteresiranim bo zavod omogočil dostop do vseživljenjskega izobraževanja, usposabljanja in ustreznega svetovanja. Še posebej pa bo posvečena možnost vseživljenjskega učenja našim bivšim dijakom in študentom, poseben poudarek bomo namenili izobraževanju in seznanjanju potrošnikov hrane in drugih proizvodov in uslug, ki so rezultat poklicev naših absolventov rednih programov, razvojnih projektov zavoda in naših strokovnjakov in vseživljenskega učenja.
  7. Glede na programsko pestrost našega zavoda bomo iskali sinergistične učinke na kvaliteto izobraževalnega in delovnega procesa ter kvaliteto proizvodov in storitev, saj je bil eden izmed smislov povezovanja kmetijskih in gostisnkih programov ravno v dopolnjevanju drug drugega.
  8. Zavod Grm Novo mesto bo stremel k odličnosti vzgojno-izobraževalnega procesa, pri čemer bo svoj smisel iskal v odličnosti svojih diplomantov.
  Naša formula odličnosti je znanje, pamet, modrost  + delo, capital, produktivnost + srce, duša,  ljubezen.
  9. Vse dejavnosti zavoda so namenjene vzgojnim, pedagoškim in razvojnim ciljem za področja, ki jih izobražuje in vzgaja zavod. Tudi gospodarske, profitne dejavnosti so namenjene izključno bolj učinkovitemu vzgojnemu, pedagoškemu ter razvojnemu delu zavoda. Rezultat vzgoje, učenja, usposabljanja in razvoja ima vedno prednost pred ostalimi gospodarskimi učinki, ki so v vsakem primeru podrejeni temeljnim ciljem (vzgoja, učenje, usposabljanje, razvoj). Vsi prihodki gospodarskih dejavnosti so namenjeni višjemu standardu infrastrukture zavoda ter čim boljšega dela (manjše učne skupine), še posebej v smeri izirnosti in čim boljših kompetenc za zaposlivost absolventov.

  Temeljni cilji

  - izobražuje za biotehniške poklice, ki omogočajo zaposlitev na zasebnih kmetijah, v kmetijskih in drugih podjetjih, obratovalnicah, zadrugah in zavodih,
  - izobražuje za gostinske in turistične poklice, ki omogočajo zaposlitev tako v zasebnih gostinskih-turističnih obratih, kakor v gostinskih in drugih podjetjih, turističnih poslovalnicah, hotelih, gostiščih,
  - omogoča mladini in odraslim pridobivanje znanja z biotehniških področij za opravljanje poklica in uspešno vključevanje v družbo,
  - s svojim dejavnostmi, delom in kadri omogoča mladini, odraslim in okolju vzpostaviti primeren odnos do narave, okolja, soljudi ter vzgaja za upravljanje poklicev in dejavnosti, ki dajejo družbi tudi duševno rast, poleg odgovornosti in dobrega dela,
  - izvaja razvoj na posameznih področjih, ki jih pokriva tako v aplikativnem smislu, kot tudi razvija temeljna raziskave in projekte, ki so podlaga za razvoj vseh področjih, zato oblikuje  tudi razvojni inštitut za posamezna področja, ki so še posebej potrebna razvoja,
  - prispeva k razvoju biotehniških področij, omogoča prilagodljivost in mobilnost, spodbuja samostojnost, inovativnost in odgovoren odnos do dela,
  - razvijamo programe za vseživljenjsko izobraževanje in omogoča vseživljenjsko učenje,
  - prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij,
  - povezuje izobraževanje in delo – usposabljanje v delovnem procesu,
  - vključuje znanja, ki so pomembna za varno in okolju prijazno delo, za ekološko ozaveščeno delovanje, za varno in zdravo prehrano ter razvoj novih proizvodov, za racionalno rabo naravnih virov, ohranjanje etnoloških značilnosti podeželja in kulturne krajine,
  - izobražuje tudi za nadaljnje izobraževanje na fakultetah oziroma višjih in visokih strokovnih šolah,
  - dijaki si glede na starost, potrebe in zmožnosti pridobivajo najprimernejše izobraževalne in socialne izkušnje,
  - s primernimi metodami dela, infrastrukturo in opremo pomaga mladini in odraslim, da dosežejo kar se da največ,
  - na zavodu je prisotna velika skrb za dijake in študente, za reševanje njihovih socialnih stisk in drugih problemov,
  - ponuja pestre, zanimive šolske ter izven šolske aktivnosti in pestre ter zanimive izobraževalne programe,
  - razvija odprto komunikacijo med vsemi člani kolektiva šole (dijaki, študenti, zaposleni),
  - skrbi za stalnost, ustrezno izobrazbo, napredovanja in izpopolnjevanje kadrov,
  - sledi tehnološkemu napredku,
  - smo osrednja tehnološka in razvojna inštitucija v širši regiji z vsemi kadrovskimi in infrastrukturnimi potenciali,
  - povezuje se z okoljem in razvija nove odnose ter povezave v slovenskem prostoru napram globalnim ciljem,
  - razvija pozitivno vzdušje do lastnih  šol zavoda, programov, dela, izdelkov,
  - zavod sledi razvojnim težnjam in pravočasno reagira.

  V današnjem času si vedno pogosteje postavljamo vprašanja: Kakšno hrano bomo jedli v prihodnje? Od kod bo ta hrana? Kaj bomo pili? Ali bo hrana lahko tudi zdravilo? V kakšnem okolju bomo živeli? Kakšno naj bo podnebje? Katere vrednote so pomembne za srečo ljudi?

  Prav ta in podobna vprašanja zahtevajo največ odgovorov s področja biotehnike, ki jih učimo in razvijamo na Grmu Novo mesto. Ta področja zajemajo: kmetijstvo, gozdarstvo, živilstvo in prehrano, hortikulturo, naravovarstvo, veterino, biotehnologijo, ki se povezujejo s turizmom, trgovino, podjetništvom, obdelavo lesa, lovom, rekreacijo in športom, zdravjem ljudi, gostinstvom, socialnim varstvom, ipd.

  Spreminja se odnos družbe do narave, zdravja, načina prehrane in življenja.

  Na Grmu Novo mesto smo s svojo organizacijsko strukturo in z ustrezno infrastrukturo (sodobno opremljeni MIC) ter z medsebojno povezanostjo pripravljeni slediti spremembam, dajati odgovore na vprašanja in tudi soustvarjati prihodnost za vse, ki so jim blizu narava, rastline, živali, ki vidijo v središču ustvarjalnega in zadovoljnega posameznika. Zadovoljni in srečni posamezniki v medsebojnem sodelovanju so pogoj za ustvarjalno in zadovoljno družbo.