|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

PROJEKTI

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  PROJEKTI

  V šolskem letu 2013/2014 bomo izvajali naslednje projekte:

  1. Zavod bo v letu 2013/14 aktivno sodeloval v konzorciju biotehniških šol, v konzorciju gimnazij, v konzorciju višjih strokovnih šol ter v konzorciju za projekt MUNUS v novih 4  projektih uvajanja programov v učni proces,

  2. MOFAS - način financiranja šolstva in vzpostavljanje šolske avtonomije (tudi na višji strokovni šoli) bomo praktično izpopolnili tudi za okvir financiranja med posameznimi enotami skupaj s strukturo prihodkov, pridobljenih na trgu,

  3. Sodelovanje z različnimi inštitucijami za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu,

  4. Certifikati šole I, II in III (zaupanja vreden) pri praktičnem pouku,

  5. Projekt Dijak z inštruktorjem na najboljših strojih,

  6. Izobraževanje nosilcev mojstrskih -učnih kmetij.

  7. Organizacija posvetov in kongresov za podeželsko in mestno prebivalstvo,

  8. Projekt nadaljnjega uveljavljanja celostne podobe šole (zaščitnega znaka šole in podobe etikete šole za izdelke),

  9. Nadaljnje razvijanje projekta – Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma kot razvojno izobraževalno središče – jedro  za kmetijstvo in podeželje (vrtnarska postaja, ogledi, razstave, prikazi, svetovanje, razvoj infrastrukture: ekološki sadovnjak, obnova vinograda, drevesnica okrasnih rastlin, razvijanje tehnologij vzgoje trat za travne tepihe,...),

  10. Priprava, vodenje in organizacija oddaj v sredstvih javnega obveščanja, v katere bomo vključevali strokovne sodelavce šole in drugih institucij, s ciljem razvoja kmetijstva in podeželja, gostinstva, turizma,

  11. Sodelovanje pri projektu vzdrževanja  igrišča za golf na Strugi v okviru projekta Učno razvojni center za krajino šport Kmetijske šole Grm Golf Otočec,

  12. Organizacija in priprava sejmov ter sodelovanje na njih,

  13. Organizacija in izvedba državnih tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in drugih tekmovanj ter udeležba na tekmovanjih doma in v tujini,

  14. Organizacija državnega tekmovanja »Etnološke in kulinarične značilnosti podeželja«,

  15. Organizacija dnevov odprtih vrat,

  16. Izvedba gostiteljstva državnega tekmovanja v oranju,

  17. Priprava projekta Podeželsko razvojno jedro za oblikovanje podjetniškega grozda na podeželju – sodelovanje s podjetniškim centrom,

  18. Priprava in izvajanje  IPA projektov,

  19. Priprava in kandidiranje s projekti LEADER (kot nosilec v projektu vsako leto 1 – 2 projekta),

  20. Vključevanje kot partner v projekte LEADER,

  21. Organizacija in priprava šolskih regijskih in državnih tekmovanj,

  22. Razvijanje projekta Vseživljenjskega učenja in osveščanja potrošnika,

  23. Razvijanje vinogradništva in kletarstva,

  24. Vključevanje v projekt razvijanja klubskih in društvenih dejavnosti v okolju (vodenje, organizacija, sodelovanje),

  25. Nadaljnje razvijanje projekta Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril,

  26. Vzpostavljanje  čebelarskega centra na šoli,

  27. Projekt vključevanja čebelarskih vsebin v posamezne predmete, s ciljem izobraziti dijake za čebelarstvo (čebelarski certifikat),

  28. Gojenje in predelava začimb in dišavnic,

  29. Nadaljevanje projekta ohranjanja avtohtonih sort rastlin (semen in sadik),

  30. Vzpostavljanje projekta Organiziranega trženja zavoda in Grmčanov,

  31. Delovanje v Konzorciju cvička ter vključevanje v druge konzorcije v sistemu gospodarskega grozda na podeželju,

  32. Glasilo za potrošnike,

  33. Organizacija različnih prireditev povezanih z urejanjem krajine in razvojem turizma,

  34. Projekt izvajanja HACCP sistema,

  35. Domači in mednarodni projekti (Leonardo da Vinci, Comenius, Skriti zaklad, Erasmus …), 

  36. Razvijanje in uvajanje certifikatnega izobraževanja ter vzpostavitev sistema certifikatnega izobraževanja kot posledica opravljenih modulov veljavnih programov,

  37. Prijavljanje na nove projekte mobilnosti - Leonardo da Vinci - in izvajanje odobrenih,

  38. Prijavljanje na državne projekte in projekte evropskih skladov s ciljem urejanja infrastrukture in razvoja človeških virov,

  39. Projekt oskrbe šolske kuhinje in šolskih obratov z domačimi pridelki in izdelki,

  40. Nadaljevanje študentske prehrane v gostinske obrate zavoda,

  41. Projekt Pomladni dan,

  42. Projekt zdravega načina življenja dijakov, študentov, zaposlenih (jabolko, mleko, zajtrk, gibanje …) – vključitev v Mrežo zdravih šol,

  43. Projekti razvijanja organiziranosti pridelovalcev in potrošnikov (v konzorcijih, zadrugah, organizacijah pridelovalcev, društvih in klubih),

  44. Priprava programa razvojnega inštituta v okviru projekta LEADER,

  45. Projekt aktivnosti za ustanovitev Fakultete Upravljanje podeželja,

  46. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije,

  47. Vključevanje v regionalne in državne razvojne programe (RRP, Lider, Las) kot nosilci ali partnerji,

  48. Članstvo v RRP, Lider, Las,

  49. Pregled prioritet vzdrževanja obstoječih objektov in opreme,

  50. Organizacija sejemskih in prodajnih dejavnosti za Grmčane,

  51. Organizacija gostinskega in turističnega grozda Grmčanov (konzorcijev različnih področij),

  52. Projekt izvedbenega kurikula za posamezna specifična področja, ki omogočajo pridobitev specifične listine, ki jo izda šola,

  53. Priprave projekta selitve Srednje šole za gostinstvo in turizem, sanacije Kmetijske šole ter izgradnja športne dvorane,

  54. Promocija ponudbe izdelkov in uslug slaščičarne,

  55. Projekt pogostitev – catering,

  56. Soorganizacija Tedna cvička,

  57. Priprava in izvedba projektov za obnovljive vire energije,

  58. Vključevanje v projekte CRPOV in prijava na razpise ARRS,

  59. Kadrovsko in programsko oblikovanje centrov Inštituta,

  60. Ustanovitev inštituta Agrarna logistika (soustanoviteljstvo).

  61. Izobraževanje in izpopolnjevanje za nove kompetence (lovstvo, ribištvo, socialno podjetništvo, …).

  62. Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev.